Vedtægter

for GREJS BORGERGÅRD

§ 1 Foreningens navn er GREJS BORGERGÅRD.

§ 2 Foreningens formål er at varetage byens og dens borgeres interesser og at skabe gode og passende lokaler til afholdelse af møder og forhandlinger samt at give foreningens medlemmer lejlighed til at samles i underholdende og selskabeligt øjemed.

§ 3 Foreningen, der ejer ejendommen matr. nr. 11 af Grejs by og sogn med påstående bygninger, er en selvejende institution.

§ 4 Som medlem kan optages enhver i Grejs og omegn bosiddende myndig kvinde og mand.

§ 5 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 6 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til en 1. april.

§ 7 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 8 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen med indkomne forslag.
Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 1. marts.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen – enten efter dennes beslutning derom, eller når halvdelen af medlemmerne begærer det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af årskontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen afgør spørgsmål om køb og salg samt pantsætning af fast ejendom.
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Forslag om ændringer i disse vedtægter såvel som forslag til opløsning af foreningen kan vedtages, når halvdelen af medlemmerne er til stede på den pågældende generalforsamling, og når trefjerdedelen af de afgivne stemmer er for forslaget.
Skulle der til den indvarslede generalforsamling ikke være mødt så stort et antal medlemmer, eller skulle forslaget ikke opnå den ovenfor anførte kvalificerede majoritet, vil der i begge tilfælde, såfremt forslaget dog har opnået almindelig majoritet, snarest være at indkalde til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På denne generalforsamling kan forslaget om lovændring vedtages med simpel stemmeflerhed, medens forslag om opløsning af foreningen kan vedtages med trefjerdedele af de afgivne stemmer – opnås denne majoritet ikke, er forslaget bortfaldet.

§ 10 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og protokolføreren.

§ 11 Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår ca. halvdelen hvert år, afhængig af antal medlemmer. Genvalg kan finde sted. For bestyrelsen vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

§ 12 Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær, og tager beslutning med almindelig flerhed blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen kan få et medlem af Borgergården til at varetage kassererjobbet, uden at vedkommende er i bestyrelsen.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom. Ved optagelse af lån eller afgivelse af kaution udkræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler med undtagelse ved brand og tyveri. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over løsøre.

§ 13 Revision af foreningens regnskab foretages af to af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgte revisorer.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret: 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§ 14 Bestyrelsen skal på foreningens vegne sørge for bygningernes vedligeholdelse, rengøring af lokalerne samt udlejning af Borgergården.
Bestyrelsen kan antage en vært til varetagelse af udlejning, rengøring og servering til møder og sammenkomster.
Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, som nøje skal overholdes af foreningens medlemmer og alle, som gæster Borgergården.
I tilfælde, hvor Borgergården udlejes til andre foreninger har to bestyrelsesmedlemmer ret til at være til stede ved arrangerede møder eller sammenkomster. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om den leje, der skal svares med det for øje at skaffe sikker dækning for alle foreningens udgifter.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2016.

Thorkild Bech, Inge Petersen, Palle Sommer, Jan Petersen, Malene Brejner, Christoffer Miskow og Jørgen Bøje Pedersen